"Człowiek najleprza inwestycja"

Powiatowy Zespól orzekania o Niepełnosprawności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko "Sekretarz PZOoN"

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze "Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności" - pełen etat.


 

Oferty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Człuchowie, ul. Wojska Polskiego 5 do dnia 24 września 2021 roku w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na sekretarza Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności" lub wysłać pocztą tradycyjną na w/w adres.

 

Szczegóły ogłoszenia -> TUTAJ

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU [BIP]

 

Tarcza antykryzysowa a ważność orzeczeń i kart parkingowych

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

TARCZA ANTYKRYZYSOWA A WAŻNOŚĆ ORZECZEŃ I KART PARKINGOWYCH


Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 568).


Przepisy, które dotyczą orzeczeń i kart parkingowych:

Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:


1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od dnia 9 grudnia 2019 r.) przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020 r.) pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;

2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. od 8 marca 2020r.) zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epi-demii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

 

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Świadczenie uzupełniające będą mogły otrzymać osoby, które:

- ukończyły 18 lat,

- mieszkają na terytorium Polski,

- nie mają świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub suma tych świadczeń nie przekracza 1600 złotych

oraz są niezdolne do samodzielnej egzystencji (mają naruszoną sprawność organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych).


Aby otrzymać świadczenie uzupełniające należy złożyć wniosek:

a) w przypadku pobierania emerytury lub renty z ZUS do ZUS:

Wniosek można złożyć w każdej placówce ZUS lub przesłać pocztą. Druk wniosku ESUN można pobrać ze strony www.zus.pl, oraz w salach obsługi klientów w placówkach ZUS.


b) w przypadku pobierania emerytury lub renty z KRUS do KRUS:

W przypadku osób pobierających emeryturę lub rentę z KRUS wniosek wraz ze stosownymi dokumentami należy złożyć w jednostce organizacyjnej KRUS wypłacającej świadczenie emerytalno-rentowe (oddział regionalny lub placówka terenowa KRUS).Druk wniosku można pobrać ze strony krus.pl oraz w oddziałach regionalnych lub placówkach terenowych KRUS.


Do wniosku o świadczenie uzupełniające należy dołączyć orzeczenia wydane przez ZUS lub KRUS:

-orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

-orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

-orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub,

-orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

-w przypadku osób uprawnionych do emerytury lub renty zagranicznej bądź innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze – dokument potwierdzający prawo do tych świadczeń i ich wysokość, wystawiony przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych lub;

-wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów – jeśli nie upłynął okres, na jaki orzeczono inwalidztwoJeśli wcześniej nie zostało wydane orzeczenie przez ZUS lub KRUS potwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo upłynął okres, na który zostało wydane, do wniosku należy dołączyć:

-zaświadczenie o stanie zdrowia (wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku), oraz

-dokumentację medyczną i inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji, np. kartę badania profilaktycznego, dokumentację rehabilitacji leczniczej lub zawodowej;


Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania  świadczenia są dostępne na stronach zus.pl oraz krus.pl

 

Nowe druki wniosków

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, że od czerwca 2019r.: obowiązują:


- nowe druki wniosków o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej,

- nowe druki wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla osób poniżej 16 roku życia,

- nowe druki wniosków o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej (od 7 czerwca 2019r.)

 

Nowe wnioski dostępne są do pobrania -> tutaj.

 

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień - ważne informacje

Email
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności

Legitymacja osoby niepełnosprawnej a korzystanie z ulg i uprawnień -

ważne informacje

W dniu 6 października br. podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, obejmująca produkcję blankietów legitymacji dokumentujących niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności oraz ich personalizację i dystrybucję.

Wydawanie legitymacji według nowych wzorów, w tym dta osób, które uzyskały orzeczenie potwierdzające niepełnosprawność po 1 września 2017 r. rozpocznie się w możliwie najszybszym terminie, po przeprowadzeniu wszystkich czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowej realizacji tego zadania.

Do czasu uzyskania nowej legitymacji:

- osoba posiadająca ważną legitymacje wydaną na dotychczas obowiązujących wzorach ma
petne   prawo   posługiwać   się   tą   legitymacją  wszędzie   tam,   gdzie   legitymacja  jest
dokumentem uprawniającym do ulg i świadczeń - prawo posługiwania się dotychczasową
legitymacją wynika z faktu, że wszystkie legitymacje wystawione do dnia 31 sierpnia br.
zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie ma zatem obowiązku wymiany ważnych legitymacji wydanych na dotychczasowych wzorach na legitymację wg wzoru obowiązującego od 1 września tego roku;

-  osoba, która nie posiada legitymacji w celu korzystania z określonych ulg i uprawnień
powinna posługiwać się ważnym orzeczeniem potwierdzającym niepełnosprawność lub
stopień   niepełnosprawności. To   bowiem   orzeczenie   dokumentuje   status   osoby  jako
niepełnosprawnej,   natomiast   legitymacja  jest   dokumentem   potwierdzającym   wydanie
przedmiotowego orzeczenia.

W szczególności dotyczy to korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS). W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października br. (pismo w załączeniu) w przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji (...).

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnia >>

Strona 1 z 2

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information